Stad Gent weerlegt kritieken van actiegroep tegenGAS

Stad Gent weerlegt kritieken van actiegroep ‘tegenGAS’ en wijst op onjuistheden. Op maandagavond 25 februari 2013 organiseert de actiegroep ‘tegenGAS’ een betoging aan het Gentse stadhuis tegen het gebruik van Gemeentelijke Alternatieve Sancties. Via facebook roept de groep op om deel te nemen aan de manifestatie, maar de toelichting over GAS op de facebookpagina bevat tal van onjuistheden. De Stad Gent wil graag een en ander weerleggen en zet daarom de fouten en de rechtzettingen op een rijtje.

tegenGAS: ‘Met het GAS-beleid kiest het nieuwe stadsbestuur resoluut voor repressie in plaats van voor een sociaal beleid van preventie.’

Stad Gent: Gent is een schoolvoorbeeld van sociale preventie en investeert in straathoekwerk, buurtstewards, buurtwerk, opbouwwerk, jeugdactivering, trajectbegeleiding, burenbemiddeling, enzovoort. Alleen al binnen het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan spendeert Gent 1,7 miljoen euro per jaar aan sociaal preventief beleid (68% van het totale SVP-budget). Bovendien gaat doorheen het volledige ‘Bestuursakkoord 2013-2018’ aandacht naar preventieve initiatieven.

De fenomenen waarop GAS van toepassing is in Gent probeert de Stad Gent vooral via preventie te voorkomen. Het gaat om zaken zoals sluikstorten en foute afvalaanbieding, wildplassen, nachtlawaai en storend geluidsniveau van autoradio’s, honden zonder leiband, vernielingen en wildplakken.

Die probeert de Stad Gent te voorkomen via gerichte informatie en sensibilisatie (talrijke campagnes) en via een aanbod van legale alternatieven (zoals publiek sanitair, afvalkorven en vrije aanplakborden). Het gebruik van GAS is slechts het noodzakelijke repressieve ‘stok-achter-de-deur-sluitstuk’.

tegenGAS: ‘Tegenwoordig krijgt men vanaf 14 jaar boetes tot 350 euro voor belletje trek, sneeuwballen gooien, rondhangen of verkeerd gebruik van publieke zitbanken.’

Stad Gent: Het voorontwerp van wet moet op dit moment nog worden gestemd door het federaal parlement. Vermoedelijk zal dat gebeuren in maart 2013. Door het gebruik van het woord ‘tegenwoordig’ lijkt het alsof die al in voege is – quod non. Bovendien bedraagt volgens het huidige voorontwerp het boetebedrag voor minderjarigen maximum 175 euro.

Wat Gent betreft: in alle dossiers waarbij minderjarigen betrokken zijn, wordt steeds bemiddeling toegepast. Welke straf wordt opgelegd, is afhankelijk van de wensen van het slachtoffer, de ernst van de inbreuk en de praktische mogelijkheden van de overtreder (bijvoorbeeld: een student kan overdag geen vrijwilligerswerk doen).

De staf kan een opdracht ten voordele van de gemeenschap zijn, bijvoorbeeld werktaken bij vzw Max Mobiel, op de Camping Blaarmeersen of tijdens grote evenementen (zoals de ‘Student Kick Off’), administratieve taken bij de Dienst Toerisme of mee op pad gaan met de Gemeenschapswachten.

Maar het kan ook gaan om herstelwerk of een vergoeding voor de schade geleden door het slachtoffer. Soms wordt geoordeeld (en overeengekomen tussen de partijen) dat een ‘verontschuldigingsbrief’ een gepaste sanctie is en het gewenste effect zal hebben. Of een jonge overtreder kan ook de opdracht krijgen een werkstuk te schrijven over een maatschappelijk relevant thema.

tegenGAS: ‘Ook in Gent besloot het ‘meest progressieve stadsbestuur van Vlaanderen’ het GAS-reglement en het gebruik van camerabewaking uit te breiden.’

Stad Gent: Door deze zin meteen te laten aansluiten op ‘(…) boetes tot 350 euro voor belletje trek, sneeuwballen gooien, rondhangen of verkeerd gebruik van publieke zitbanken.’ lijkt het alsof de Stad Gent ook deze feiten met een GAS zal bestraffen, wat absoluut niét het geval is.

Het bestuursakkoord (punten 15.20 en 15.34) spreekt niet over ‘uitbreiding van camerabewaking’ maar wel over de uitwerking van een globale visie rond cameragebruik in de stad om de veiligheid en de leefbaarheid te verhogen, rekening houdend met de privacy. De bedoeling is duidelijk omschrijven bij welke overlastfenomenen camera’s ingezet kunnen worden, onder welke voorwaarden en gedurende welke periode.

tegenGAS: ‘Binnenkort GAS-ambtenaren op de speelplaats?’

Stad Gent: Gemeentelijke ambtenaren bevoegd voor het vaststellen van GAS-overtredingen zijn enkel bevoegd om op te treden op openbaar domein en bij uitbreiding op voor het publiek toegankelijke plaatsen. De speelplaats van een school valt hier niét onder (voor alle duidelijkheid: in het geval zich gemengde inbreuken voordoen op een speelplaats kan het slachtoffer die uiteraard laten vaststellen. ‘Gemengde inbreuken’ zijn inbreuken die ook nog in het strafwetboek staan en waarbij de procureur beslist over de verdere afhandeling, zoals diefstal, vandalisme of graffiti.).

tegenGAS: ‘In 2012 werden 15 GAS-boetes per dag uitgedeeld in Gent, dat waren er in gans 2012 2000 meer dan een jaar voordien.’

Stad Gent: Dat klopt. Maar het beleid is niet repressiever geworden. Door uitbreiding van het aantal gemeenschapswacht-vaststellers en de oprichting van het ‘Overlastteam’ binnen de Politie verhoogde de kans om op heterdaad te worden gevat.

tegenGAS: ‘Het is dan ook geen toeval dat armen het hardst getroffen worden door GAS.’

Stad Gent: Er is geen enkele reden om aan te nemen dat ‘armen het hardst getroffen worden door GAS’. Daar zijn geen demografische en/of sociaal-economische cijfers over beschikbaar. De feiten die in Gent met GAS bestraft worden, lijken te worden gepleegd door arm én rijk. Bovendien kunnen er voor wie arm is bijzondere betalingsmodaliteiten worden voorzien.

tegenGAS: ‘Alsof dat nog niet genoeg is worden er ook aan politieke activisten die zonder toestemming van het stadsbestuur actie voeren GAS-boetes opgelegd. Zo wordt een kritische oppositie monddood gemaakt en wordt het recht op collectieve actie ingeperkt.’

Stad Gent: Men moet toestemming vragen voor een actie of betoging omwille van de openbare veiligheid (begeleiding door politie, verkeersveiligheid, communicatie met de omwonenden, enzovoort). Dat is een niet-discriminatoire regel: hij geldt voor iedereen die wil ‘manifesteren’ (ook voor, bijvoorbeeld, fanfares die op de openbare weg een optocht willen houden), niet alleen voor politieke activisten. Het vragen van toestemming is dus absoluut niet bedoeld om wie dan ook ‘monddood te maken’.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here