Vlaams Aalst(3): Een integratiebeleid realiseren in 9 stappen

Aalst (redactie/mas) In 9 stappen naar een lokaal integratiebeleid.

1. Uw gemeente beschikt over een door Vlaanderen erkende integratiedienst of u komt als gemeente voor een door Vlaanderen toegekende integratiesubsidie in aanmerking. Minstens elke beleidsperiode zal de Vlaamse Regering op basis van de decretaal vastgelegde indicatoren uit de lokale integratiemonitor (LIM – 3.3.) een lijst vrijgeven van
gemeenten die in aanmerking komen voor een integratiesubsidie  Een bevoegde schepen en ambtenaar zijn aangeduid.

2. U staat aan het begin van een nieuwe Beleids- en Beheerscyclus volgens het vernieuwende planlastendecreet. Ook een gemeentelijk integratiebeleid wordt in deze geïntegreerde manier van beleidsplanning opgenomen. Een aparte werkgroep kan worden samengebracht, een geïntegreerde aanpak behoort ook tot de mogelijkheden.

3. U vertrekt vanuit een grondige analyse van de lokale situatie. De integratiemonitor van Vlaanderen levert per gemeente een rapport met duidelijk zicht op aantallen, instroom, nieuwkomers, anderstaligen, minderjarigen, tewerkstelling, onderwijs, inburgering. Het PRIC en het provinciale Steunpunt Sociale Planning leveren bijkomend cijfermateriaal en ondersteunen desgewenst bij het analyseren van de gegevens.

4. U betrekt de inwoners van uw gemeente in het realisatieproces. Dit kan opgenomen worden in het kader van uw andere inwonersgerichte beleidsparticipatie, dit kan ook door specifieke acties naar de doelgroep. Het PRIC en het Forum voor Etnisch Culturele Minderheden kunnen ondersteunen en methodes aanreiken die u helpen bij het bereiken
van de inwoners van vreemde origine in uw gemeente.

5. Als gemeente voert u de lokale regie inzake het integratiebeleid. Regionale actoren, actief op het grondgebied kunnen worden betrokken
in de totstandkoming en realisatie van uw integratiebeleid. Vanuit uw lokale regierol bent u als lokaal bestuur het beste geplaatst om de lokale noden aan te geven. Dit kan resulteren in gemeenschappelijke acties, afspraken of zelfs samenwerkingsovereenkomsten afhankelijk van de beschikbare werkingsmiddelen van deze regionaal georienteerde en bovenlokaal gefinancierde organisaties.

6. Uit vorige acties en geïntegreerd in de beleidsplanning formuleert u beleidsdoelstellingen en acties. Te behalen resultaten en eventuele effectmetingen worden vooropgesteld. Vlaanderen en het PRIC kunnen hierbij ondersteunen.

7. Afstemming en integrale aanpak: een gemeente onderneemt al vele acties, een integratiebeleid is erop gericht deze acties en projecten optimaal op mekaar af te stemmen en op een inclusieve manier de gehele bevolking tot participatie te stimuleren.

8. Realisatie van vooropgestelde acties, doelen en projecten. Onthaalbeleid, taalbeleid, lokale integratiegesprekken, inburgeringscoaches en toeleiders, onthaal van nieuwe
inwoners, taalstimulering en creëren van bijkomende oefenkansen Nederlands, de ondersteuning van het lokale verenigingsleven, onderwijsondersteunende maatregelen, jeugd-, sport- en cultuurparticipatie, welzijn, gezondheid, preventie, huisvesting, milieu,
sociale cohesie, veiligheid zijn voorbeelden van mogelijke onderdelen van het te realiseren gemeentelijk integratiebeleid in maximale samenwerking met het werkveld.

9 Rapportering, bijsturing en evaluatie van de behaalde resultaten binnen de Beheers-en Beleidscyclus.

(uit ‘Leidraad voor een goed Vlaams beleid’ van de Vlaamse regering)

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here