Bedrijventerrein Siesegem zet Aalst op economische kaart

Het bedrijventerrein Siesegem biedt naast ruimte voor een crematorium ook plaats voor innovatieve bedrijven. De komst van het bedrijventerrein zorgt voor 1300 nieuwe arbeidsplaatsen in Aalst en geeft een economische impuls aan de stad en haar ruime omgeving. Dankzij de strategische ligging heeft Siesegem immers alle troeven in handen om uit te groeien tot een hotspot voor kennisbedrijvigheid in Europa. Een stand van zaken van dit dossier…

Het bedrijvenpark wordt in totaal 97 hectare groot en biedt 52 hectare ruimte voor bedrijven. Het crematorium komt op een domein van 5 hectare. Er blijft dus nog zo’n 40 procent over voor andere functies zoals groen en publieke ruimte. Siesegem wordt straks een referentie inzake duurzaamheid en ecologie. Het gerenommeerde architectenduo Secchi-Viganò, dat het masterplan voor Siesegem heeft opgemaakt, besteedde ook veel aandacht aan de esthetiek van het bedrijvenpark en de integratie in het huidige landschap op de site.

Profiel van bedrijventerrein

De uitgifte van de site zal op een zorgvuldige en creatieve manier gebeuren. De belangrijkste criteria zijn kwaliteit en tewerkstelling. De invulling zal een gezonde mix van sectoren zijn: kennisinstellingen, zorggerelateerde ondernemingen en distributiebedrijven met voldoende toegevoegde waarde. Door zijn geografische ligging zal het bedrijvenpark zelfs in Europese context een hotspot zijn voor kennisbedrijvigheid.

Te nemen stappen
Om het crematorium te kunnen inplanten op Siesegem moest het ruimtelijk uitvoeringsplan worden aangepast. Deze procedure zit in de laatste rechte lijn. De stad verwacht de definitieve goedkeuring van het nieuwe RUP door de Vlaamse overheid tegen het voorjaar 2013. Volgende noodzakelijke stappen zijn de opmaak van een project-MER (een milieu-effectenrapport) en
een inrichtingsstudie. De gemeenteraad van 6 november 2012 heeft de bestekken voor beide studies goedgekeurd. Deze studies zouden zo’n 2 jaar in beslag nemen zodat er ten vroegste tegen 2015 bouwvergunningen kunnen afgeleverd worden.

Verkeer

Het bedrijventerrein zal via de Siesegemlaan toegankelijk zijn voor het verkeer via een gelijkgronds kruispunt dat de Vlaamse Overheid zal aanleggen samen met de ondertunneling van de
Gentsesteenweg. Er komt ook een nieuw fietspad doorheen het bedrijventerrein dat het sluitstuk vormt op verschillende fietsroutenetwerken. De zijde van Maal (Nieuwerkerken) zal, na de ondertunneling van de Gentsesteenweg, enkel toegankelijk zijn voor openbaar vervoer, fietsverkeer en hulpdiensten. Door het weren van zwaar vrachtvervoer wordt de leefbaarheid in Maal gewaarborgd.

Grondverwerving

Vanaf 2013 zal de stad starten met de aankoop van gronden in der minne. Het gaat vooral over landbouwgronden. Voor het verdwijnen van de landbouwgronden laat de stad door de Vlaamse Landmaatschappij een landbouweffectenrapport opstellen. Door middel van individuele gesprekken met alle landbouwers zullen er bijkomende randmaatregelen voorgesteld worden in het rapport. Het bestuur zal hiermee omzichtig omgaan.

Crematorium
De inplanting van het crematorium zal door het afronden van de RUP procedure in het voorjaar een legitieme basis krijgen. Door de komst ervan zal de centrumfunctie van Aalst versterkt worden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here