Meerkosten op energie: verdere ontsporing op komst?

Brussel, 13 november 2012. De CREG zal eind dit jaar de federale meerkosten op elektriciteit en aardgas voor 2013 berekenen en publiceren. Febeliec vreest verdere stijgingen en roept de federale regering er dringend toe op om maatregelen te treffen om de concurrentiepositie van de industrie te herstellen.

Wat elektriciteit betreft, baart vooral de verwachte evolutie van de bijdragen ter financiering van de offshore Febeliec grote zorgen. De doorgerekende kost voor de inkoopplicht van certificaten door Elia bedraagt dit jaar al 1,08€/MWh en zal in 2013 wellicht boven de kaap van 2€/MWh uitstijgen. Bij ongewijzigd beleid zal die kost tegen 2020 verder oplopen tot liefst 7 €/MWh. Daarbovenop komt nog de kost van de kabels voor de aansluiting van de windmolens in de Noordzee op het Elianet. Voor industriële elektriciteitsverbruikers dreigt deze evolutie te leiden tot een onoverkomelijke concurrentiehandicap ten opzichte van de buurlanden, waar de totale meerkosten geplafonneerd zijn, bv. tot 0,5€/MWh voor energie-intensieve activiteiten in Duitsland of zo’n 500.000€ in Frankrijk. Febeliec roept de federale regering er dan ook dringend toe op deze meerkost degressief te maken en te plafonneren voor industriële verbruikers, bij voorkeur door hem te integreren in de federale bijdrage.

Ook de kost voor groene stroom zal in de volgende jaren in de gewesten verder blijven stijgen. In Vlaanderen werd voor industriële verbruikers de degressiviteit voor groenestroom- en warmtekrachtkoppelingscertificaten vanaf de inleverronde in 2013 weliswaar gevoelig versterkt, maar zal de toename van de inleverquota in de volgende jaren leiden tot een nieuwe kostenstijging tot 2€/MWh en méér voor de grootste verbruikers. Ook in Wallonië zal de certificaatkost gevoelig blijven toenemen, en leidt de doorrekening van de door Elia ingekochte certificaten bovendien tot een onhoudbare kostenstijging voor kleine en middelgrote afnemers (nu reeds 4 €/MWh, maar nieuwe stijgingen zijn bij ongewijzigd beleid onvermijdelijk).

Voor aardgas zijn de federale meerkosten de laatste jaren exponentieel gestegen. Voor gasintensieve bedrijven vormt dit nu al een zware hypotheek op de concurrentiepositie, te meer daar in de meeste EU-lidstaten ruime vrijstellingen zijn voorzien voor de belangrijkste toepassingen. Ook hier moet dringend een degressief tarief en een plafonnering worden ingevoerd om de betrokken industriële activiteiten te vrijwaren.

Febeliec roept de verschillende overheden ertoe op hun beleid inzake meerkosten dringend te herzien:

– Kerntaken van de overheid dienen te worden gefinancierd uit belastinginkomsten, niet uit heffingen op energieverbruik.
– Meerkosten voor groene stroom dienen te worden beperkt door correcte steunmaatregelen en een coherent beleid.
– Het geheel van de (federale en gewestelijke) meerkosten voor de industriële verbruikers dient te worden afgestemd op hun niveau in de buurlanden om de competitiviteit van de industrie te vrijwaren.
– Zeker geen nieuwe meerkosten in te voeren op het verbruik, bijvoorbeeld voor het ondersteunen van investeringen in nieuwe productiecapaciteit.

Bron: ESSENSCIA

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here