Het nieuwe Gentse stadsbestuur heeft vandaag haar bestuursakkoord bekend gemaakt

Bestuursakkoord vernieuwend en progressief. Uitdaging op mobiliteitsvlak blijft. Gents MilieuFront is verheugd dat het bestuursakkoord is geschreven vanuit een duurzame visie en aanzetten geeft voor de stad van de toekomst. Dit bestuursakkoord is ongetwijfeld één van de meest progressieve programma’s op milieuvlak van België. Het bestuursakkoord bevat een hele reeks vooruitstrevende ideeën en het vormt een goede basis voor samenwerking met het Gentse middenveld. ”Stof voor een interessante bestuursperiode” zegt Steven Geirnaert van GMF.

Gents MilieuFront neemt zich alvast voor om de milieugerelateerde acties van de in totaal achthonderd acties elk jaar te gaan opvolgen en het beleid actief op aan te spreken.

Gents MilieuFront heeft wel nog een aantal opmerkingen op dit akkoord.

Het bestuur herhaalt dat de stad Gent klimaatneutraal wil worden. Wel blijft de invulling van het klimaatprogramma soms steken in algemeenheden. Een zesjaarlijkse klimaatbegroting vinden we in het programma niet terug, hoewel de partijen dit met de ondertekening van het klimaatpact hadden beloofd.
Over mobiliteit bevat het akkoord heel wat nieuwe en doortastende maatregelen om een duurzaam beleid rond fietsen en openbaar vervoer te voeren. Maar net zoals tijdens de vorige legislaturen lijkt het bestuur niet te erkennen dat als ze, zoals in het bestuursakkoord aangegeven, willen komen tot een daling van het autogebruik, de auto langzaam maar zeker uit de stad zal moeten wijken. Behalve stijgende parkeertarieven legt de stad de wagen weinig in de weg. Een noodzakelijk standstill-principe rond het aantal parkeerplaatsen is nergens terug te vinden. Op de persconferentie over het bestuursakkoord werd triomfantelijk verkondigd dat er geen uitbreiding komt van de centrumparkings. GMF vraagt, zeker met de komst van de randparkings, een absolute afbouw van de parkeerplaatsen voor bezoekers, en een accentverschuiving naar bewonersparkeren (ook in de negentiende-eeuwse gordel). Ook is nergens een spoor van de uitbreiding van het voetgangersgebied.

De in het akkoord voorgenomen parkings langs de R40 zouden een verbetering kunnen betekenen, als de centrumparkings afgebouwd worden voor bezoekers en gedeeltelijk voorbehouden worden voor bewoners en fietsers. Maar deze visie is enkel een oplossing voor de mensen die binnen de R40 wonen. Bewoners van de rest van het stedelijk gebied moeten het verkeer en drukke toegangswegen blijven slikken. Voor GMF zijn randparkings langs de kleine ring eigenlijk stedelijk parkings, die in de meeste gevallen te dicht bij het centrum zullen terechtkomen en een verkeersleefbaarheidsprobleem in de wijken langs de R40 kunnen veroorzaken.

GMF juicht wel toe dat de stad een concreet plan voor de afbraak van de fly-over naar voor schuift. GMF heeft nog een aantal andere ideeën voor de invulling daarvan en wil in de toekomst daar graag aan meewerken.

Rond stadsontwikkeling juicht GMF toe dat het wetenschapspark aan Rijvissche geschrapt wordt en dat er gewerkt wordt aan inbreiding in The Loop.
Het plan voor de Oude Dokken wordt aangepast en er komt meer groen. Toch vindt GMF niets terug over een meer ambitieus energiepeil voor de Oude Dokken. Nochtans vermeldt het bestuursakkoord dat er bij nieuwe en lopende projecten voor klimaatneutraliteit gegaan wordt. Maar dat geldt blijkbaar niet voor het project van de Oude Dokken. In 2020 zal Europa passiefbouw bij nieuwbouw verplichten. Het is jammer dat Gent haar voorloperspositie hier niet wil opnemen en laat ze intussen standaard bouwtechnieken en energieprestaties toe in het grootste stadsvernieuwingsproject van Gent. Hierin ziet GMF een gebrek aan ambitie.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here