Bert Kruismans schrijft brief aan Christophe D’Haese (N-VA)

Aalst (redactie/mas) In navolging van Belg.be schrijft Aalstenaar Bert Kruismans nu ook een ‘Brief aan de toekomsitge burgemeester’. Omdat we weten dat niet iedereen De Morgen leest, willen wij u deze brief niet onthouden. 

Dag meneer de toekomstige burgemeester.

Ja, u wordt het pas op 1 januari. Maar toch lijkt het alsof u al in functie bent. Daarom heb ik een paar vragen. Ik weet dat u mij dat niet kwalijk neemt. U heeft humor, ooit voerde u campagne met de slogan L’Onion fait la force en u weet ook, een Aalstenaar heeft het hart op de tong. Ik moet dus wel zo’n rasechte Aalstenaar zijn.

Ik heb begrepen dat we straks twee schepenen van sociale zaken krijgen. Twee! De ene heet echt zo en de andere wordt schepen van Vlaamse zaken. Zijn naam is officieel nog niet bekend, maar iedereen heeft wel al een bleekbruin vermoeden. Het wordt in elk geval een sociaal iemand met een hart voor de andersgekleurde medemens, want het is de bedoeling dat hij de anderstalige kansarmen gaat integreren in Aalst. Wie kan daar nu tegen zijn? Honderd jaar geleden werd mijn overgrootvader in deze stad alle kansen ontzegd omdat hij geen Frans sprak. Nu gaan we uiteraard niet dezelfde fout maken met het nieuwe proletariaat alleen omdat die mensen geen Nederlands spreken. We gaan ze integreren.

Hoewel… die schepen moet toch ook en vooral de sluipende verfransing van Aalst een halt toeroepen. Dat begrijp ik niet. Zijn er mensen in Aalst die geen Nederlans spreken. Ja. Is dat een bedreiging? Euh… De geschiedenis leert ons dat het altijd de economisch sterke groep is die zijn taal oplegt aan de zwakkeren. De rijken winnen van de armen. Wat een verrassing. En mijns inziens praten de rijken in Aalst nog altijd Nederlands, of allez kom, Aalsters. In elk geval heb ik niet de indruk dat onze taal hier ‘bedreigd’ wordt. Als Charles Woeste nog leefde, meneer de burgemeester, dan sprak hij nu Nederlands.

En toch, die verfransing is volgens u ook te merken aan al die anderstalige kinderen in Aalsterse scholen. Dat begrijp ik helemaal niet. Bij mijn weten zijn er geen Franstalige scholen in Aalst. Al deze kinderen leren dus Nederlands. Was het dat niet wat we zo graag wilden? Uw partij roept sinds jaar en dag dat die anderen nu maar eens Nederlands moeten leren. Meneer de burgemeester, ze hebben uw oproep gehoord. Ze sturen hun kinderen omdat ze weten dat die met het Nederlands een betere toekomst tegemoet gaan. Zien we hier niet het begin van een vernederlandsing? Straks zijn deze kinderen minstens tweetalig. Nederlands op school, een andere taal thuis. Worden ze dan geen typische Vlamingen, die goed zijn in talen?

Blijkbaar niet, we moeten die verfransing een drastisch halt toeroepen. Zo zal Aalst straks zwart-geel zien van de leeuwenvlaggen. Bon, et alors? Nationalisten – man of vrouw, maakt niks uit – krijgen nu eenmaal een erectie als ze zich in een vlaggenzee kunnen wentelen. Tot zover niks nieuws onder de zon. Maar een echt krachtdadig gemeentebestuur gaat natuurlijk nog verder. We krijgen ook leeuwenstickers op onze straatnaamborden. Die moeten de nieuwkomers diets maken (no pun intended) dat ze zich in een Vlaamse stad bevinden en dat ze dus maar beter op het Nederlands overschakelen. Ik twijfel niet aan uw educatieve intentie, meneer de burgemeester, wel aan de efficiëntie. Stelt u zich die nieuwkomers even voor die, zonder enige kennis van onze ingewikkelde Belgische staatsindeling, in Aalst van de trein stappen. Ik denk niet dat zij bij het ontwaren van een leeuwtje op een straatnaambord, als bij wonder op het Nederlands zullen overschakelen. Die applicatie is nog niet beschikbaar. Maar gelukkig gaat u de lessen Nederlands uitbreiden. Spijtig genoeg zullen de kandidaat-leerlingen dat nooit te weten komen. Want uw ambtenaren mogen alleen in het Nederlands vertellen dat mensen Nederlands kunnen leren. Dan kan je net zo goed een schriftelijke enquête naar analfabeten sturen.

Uw partij vraagt ook dat de autochtone Aalstenaars, ook de handelaars en de horeca, het inburgeringsproces ondersteunen door consequent Nederlands te praten met nieuwkomers. Dat klinkt voorzichtig en wollig en dat kan ook moeilijk anders. Volgens de Belgische grondwet – voorlopig nog van kracht in Aalst – is het gebruik der gesproken talen in België vrij. In de communicatie met de overheid gelden andere regels, maar onder elkaar mogen wij de taal gebruiken die we verkiezen. Turks, Oilsjters, Nederlands, dat heet een mensenrecht te zijn. Hoe merken wij het verschil tussen een ‘nieuwkomer’ en pakweg een Amerikaanse toerist? Of moeten de Aalsterse cafébazen consequent Nederlands praten met de toeristen die onze prachtige stad bezoeken? Het is maar een vraag. En het is opmerkelijk dat dit idee van ‘consequent Nederlands bij de handelaars’ ontsproten is aan het brein van een politicus die er prat op gaat dat hij de kleinzoon is van de uitbater van den Aalstersen Bon Marché. Ik zei toch dat u humor had.

Maar de maatregel, die mijn wenkbrauwen laat overwerken, is die waarbij bibliotheken straks niet meer onder cultuur vallen maar plots Vlaamse zaken worden. Als mijn stad massaal investeert in eenvoudige boeken en cd’s om nog meer mensen Nederlands aan te leren, lijkt me dat een goed idee. Zelf zei u in een interview dat het niet de bedoeling was om “alle Franstalige boeken uit de bib te verwijderen”. Kijk, het is dat woordje ‘alle’ dat me zorgen baart. Ik kan me niet voorstellen dat anderstalige boeken op 1 januari uit onze bibliotheek verdwijnen en naar de verbrandingsoven worden gestuurd. Via warmterecuperatie kan ons dat nog wat electriciteit opleveren, maar het zorgt vooral voor vreemde associaties. Vindt u ook niet? Zijn anderstalige boeken nog toegelaten? En kent u deze nog: “Houd gij ze arm, dan hou ik ze dom?” Heb ik ooit gevonden, in een boek.

Uw stadsgenoot, Bert

3 REACTIES

 1. Beste Bert,

  Met veel aandacht las ik
  uw schrijven gericht aan de toekomstige burgemeester van Aalst.
  Aangezien u duidelijk een beetje verward bent rond het nieuwe beleid in
  onze keizerlijke stede kan mijn brief l’Alost pour les nuls’ misschien
  enig soelaas brengen. Samen met u constateerde ik dat onze toekomstige
  burgervader de laatste dagen niet uit de media was weg te slaan omdat er
  in Aalst ee
  n schepen van Vlaamse zaken
  en integratie komt en omdat- verstop de vrouwen en kinderen- deze zal
  luisteren naar de naam van Karim Van Overmeire, iemand die ex- (sidder
  en beef) Vlaams belang is. Maar als goede democraat discrimineren we
  niet dus dat kan geen probleem zijn laat staan dat we er een schutkring
  rond leggen of gaan eisen los van de persoonlijkheid van de man en enkel
  op basis van zijn vroegere partij om hem in een vakje te stoppen en dat
  te sluiten met een rode sleutel. De numero uno vd Aalsterse Nva liet
  weten dat die nieuwe schepen een positief verhaal van integratie zal
  brengen. Aalst wordt de laatste jaren geconfronteerd met de komst van
  een aanzienlijk aantal Franstalige medeburgers vaak met een zwart
  kleurtje en Frans is steeds vaker te horen in onze Aalsterse straten. Om
  de nieuwkomers op te nemen in de Aalsterse samenleving wil de nieuwe
  coalitie zwaar inzetten op taallessen. De taal machtig zijn van de
  streek waar je woont is immers de eerste stap om u te integreren in de
  maatschappij. En Aalst bevindt zich nu eenmaal in het eentalige
  Vlaanderen. Behalve deze taallessen dienen stadsambtenaren aan loketten
  en werknemers van scholen en de kinderopvang ook toe te zien dat er
  enkel Nederlands gesproken wordt en dit als extra prikkel naar de ouders
  toe om zich de taal van Aalst eigen te maken. Is het zo moeilijk te
  begrijpen dat wanneer u als Franstalige constant overal (school,
  kinderopvang, winkel, stadsloket ed) geholpen wordt in het Frans u de
  noodzaak niet zal voelen om Nederlands te leren? Blijkbaar wel beste
  Bert. Nu ja ieder huisje heeft zijn kruisje. Het ondersteunende visuele
  aspect van dit beleid is inderdaad meer Vlaamse vlaggen in het
  straatbeeld brengen om te benadrukken dat Aalst een Vlaamse eentalige en
  geen Brusselse tweetalige stad is. Hoe durft men nietwaar? Laten we dat
  stoute Vlaams nationalisme anders misschien eendrachtig (l’idiotie fait
  la force) bestrijden door met de Belgische driekleur het symbool van
  het Belgische nationalisme te gaan wapperen. Het merkwaardige is
  trouwens beste Bert dat ik in de media berichtgeving vaak opmerk dat die
  vlaggen de hoofdzaak worden en de taallessen en andere maatregelen die
  een stimulans moeten vormen tot het leren van het Nederlands als ze al
  vermeld worden bekeken worden als de bijzaak ipv de hoofdzaak. Uiteraard
  zal deze verdraaing van de feiten niet bedoeld zijn om de Nva in een
  slecht of extreem daglicht te stellen. Aangezien jij en ik niet verzuurd
  zijn denken we dat uiteraard niet. Wat ik in de media of in uw brief
  ook niet lees beste Bert is hoe de Franstaligen die in Aalst komen wonen
  dan wel moeten aangezet worden tot het leren van het Nederlands als dit
  niet mag via taallessen of via maatregelen die hen hiertoe aanzetten
  (enkel Nederlands aan stadsloketten, in de kinderopvang&
  stadsscholen) Ik ga er vanuit beste Bert dat niets doen en rustig
  achterover leunen uw alternatief is. Laten we even bekijken welk gevolg
  dat zoal kan hebben. In 1947 beste Bert bestond er zo iets eigenaardig
  als de talentelling. Echt waar Bert. In de gemeente van Herman van
  Eurompuy gaf dat in 1947 als resultaat dat ongeveer 73% van de
  plaatselijke bevolking Nederlandstalig was. In 2012 beste Bert, of
  minder dan één generatie later, hebben we geen talentelling meer. Maar
  in de net afgelopen gemeenteraadsverkiezingen haalde de Franstalige
  lijst 65,5% van de stemmen bij Herman. Dat lijkt wel een omkering van de
  taalverhoudingen. Parbleu. Indien we Aalst in één generatie een zelfde
  scenario of een evolutie in die richting willen besparen zetten we best
  in op taallessen en stimuli om de Franstaligen aan te zetten de
  Nederlandse taal machtig te worden. En als er daarnaast wat meer geel in
  het straatbeeld verschijnt ach …

 2. Bert Kruismans, jongksken toch, het is niet omdat u op tv komt en van Aalst afkomstig, dat u als ‘stadsgenoot’ in naam van de Aalstenaar mag spreken, toch niet in de mijne, 57 jaar Oijlsteneer. Ik heb uw brief maar voor een kwart gelezen, en zelfs tot daar staat die al bol van de vooroordelen, verwijten, kortom onzin. In de jaren ’60 ging ik naar ’t Aalsters Klein College met mijn fiets, met daaraan vanachter een driehoekig Vlaams Leeuwke. Toen was dat gewoon de mode, de VU kende ik niet op die leeftijd. Al in 1972 zei de Aalsterse socialist ‘viezen tist’ L.P. Boon : “Ik vind dat men in 1830 er verkeerd aan gedaan heeft: men had toen Belgie gewoon moeten splitsen en Vlaanderen bij Holland aanhechten en Wallonie bij Frankrijk.” Standpunten die vandaag door NVA in een meer gematigder vorm zijn overgenomen. De socialisten zijn echter hun pedalen kwijt, nadat ze samen met Groen, hun weg gelopen kiezers in een cordon sanitair sloten in het nochtans democratisch verkozen VB, en daar nu massaal zien uitbreken langs NVA om Aalst te besturen. Als mijn Chinese vriendin aan de receptie van het Aalsters stadszwembad in het Chinees een badmuts vraagt, dan zegt de ambtenaar “ik versta u niet”. Vraag eens in een zwembad in Frankrijk een badmuts in het Vlaams; ze zullen u ook zeggen dat ge een vijs kwijt zijt. Dus ja, Nederlands aan de receptie van het zwembad, en ja, ook tegen de zwartjes die er Frans praten. Hoe kan men nu Nederlands leren als men in het Frans antwoordt? In Quebec legt de taalwet op dat alle winkel- en reclame-opschriften in het Frans moeten zijn, eventueel Engels ondertiteld in kleine letters. Wie deze wet overtreedt riskeert boetes en sluitingen. Er is daar zelfs taalpolitie om dat op te volgen. De Franstaligen Canadezen beschermen hun taal tegen de ‘verEngelsing’, en gelijk hebben ze. Dus waarom geen schepen voor ‘Vlaamse Zaken’ ter bescherming van het Nederlands/Vlaams/Oijlsters tegen de verFransing. Beste Bert, maanneken toch, u doet aan ‘kul’tuur? Onze taal maakt deel uit van ons gemeenschappelijk cultuurpatrimonium dat dient beschermt te worden. Als u daar echt iets voor wenst te doen, ipv zo’n onnozele open brief tegen NVA Aalst, en daardoor tegen 30% van de Aalstenaars (en 10% VB-ers), uw ‘stadgenoten’ (!), en tegen het Oijlsteneer zijn, zet uw BV-naam dan beter onder deze petitie : http://www.dialecterfgoed.be/

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here