Dienst Wonen Aalst dient ACW van repliek.

Aalst (redactie) Schepen van Wonen van de stad Aalst, Ann Van de Steen (sp.a)  dient ACW van repliek die meent dat Aalst flauwe ambities heeft op vlak van sociale huisvesting.

Vlaanderen heeft de ambitieuze doelstelling om tegen 2023 ongeveer 43.000 sociale huurwoningen bij te bouwen. Elke gemeente moet daartoe zijn (bak)steentje bijdragen. In totaal hebben de gemeenten de voorbije vier jaar al voor 18.437 sociale huurwoningen vergunningen afgeleverd.

Aalst heeft een objectief van 877 sociale woningen tegen 2020. Begin 2012 waren er daarvan re

eds ruim 100 gerealiseerd.
Dankzij de realisatie van het” reglement sociaal wonen” wordt aan elke projectontwikkelaar die te Aalst of in de deelgemeenten een woon-initiatief neemt een hoog percentage te realiseren sociale woningen oplegt. Dit zal duurzame en innovatieve voorbeelden van geïntegreerd samenleven opleveren in deze gemengde projecten.

Het bestuur te Aalst heeft, met bevoegde schepen Ann Van de Steen voor Wonen, de laatste 6 jaar een zeer sterke regierol op zich genomen teneinde de op het grondgebied de aanwezige sociale huisvestingsmaatschappijen er toe aan te zetten hun duurzame en innovatieve sociale woonprojecten in te dienen, vergund te krijgen en de concrete uitwerking ervan in gang te zetten (lees : leggen van eerste baksteen).

Voor sociale huurwoningen volgt Aalst het gewenste groeiritme, voor sociale koopwoningen ligt het tempo inderdaad iets trager. Daar komt verandering in. In totaal zijn er reeds 1290 potentiele nieuwe sociale woningen aangemeld bij de dienst Woonbeleid, waarvan 740 realiseerbaar binnen 3 à 6 jaar. Dit zijn projecten van sociale huisvestingsmaatschappijgen, projecten van private verkavelaars die hun sociale last zullen realiseren en ook projecten van de stad zelf. Dankzij de sterke regierol die de stad op zich neemt, ligt het bindend sociaal objectief dus wel degelijk binnen bereik. Het is wel belangrijk dat ook het volgend bestuur de ingeslagen weg krachtdadig verder zet.

Er mag dus niet vergeten worden dat het realiseren van sociale woningbouw gekoppeld is aan het beleid dat gevoerd wordt op vlak van Ruimtelijke Ordening.
Veel van de potentiële sociale woningen liggen trouwens in zones waar de dienst Ruimtelijke Ordening de nodige vooruitgang moet boeken om RUP’s goed te keuren, zoals bijvoorbeeld op de Tragel site, langs de Pierre Corneliskaai, in het verlengde van het stadspark, en zo meer.
Tevens dienen via deze noodzakelijke RUP’s de uitbreidingsgebieden vrij gegeven te worden aan de Sociale Huisvestingsmaatschappijen die dan exclusief op deze gebieden aan de slag kunnen gaan met het realiseren van sociale woningbouw. Het realiseren van RUP’s met de voorziene woongebieden kan zeer sterk bijdragen tot het realiseren van sociale woningbouw in gemengde projecten. Ook daar dient toekomstgericht op ingezet te worden.

Tevens is de groei van het aantal ingehuurde woningen van private eigenaars via het Sociaal Verhuurkantoor, dat zijn aanbod sinds de samenwerking met SVK Zuid-Oost-Vlaanderen, verdubbeld. Ook dit aantal wordt mee in rekening genomen voor het behalen van het opgelegde objectief sociaal wonen. Deze woningen worden trouwens ook sociaal verhuurd.

Ann Van de Steen belooft in het komende bestuur deze monitoring aan te grijpen als een extra aandachtspunt om de regisseursrol van het lokale woonbeleid nog sterker op te nemen en om de samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappijen verder te intensifiëren.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here