Geen fusie tussen Haven van Gent en Zeeuwse havens

Onder de titel "De havengebieden van Gent en Zeeland Seaports: samen sterker?" werd vandaag het onderzoeksrapport van de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit Gent gepresenteerd over de mogelijke samenwerking tussen de Havenbedrijven van Gent en Zeeland Seaports. De studie werd gesubsidieerd door het Interreg IIIA programma via de Euregio Scheldemond. Het onderzoek wijst uit dat er voldoende grond is voor structurele samenwerking op diverse terreinen gezien de sterke mate van integratie tussen beide haven- en industriecomplexen. Er worden echter ook belemmeringen geconstateerd die samenwerking in de vorm van gezamenlijke commerciële exploitatie voorlopig onhaalbaar maken.

De aanleiding voor deze studie was de ondertekening in 2003 van een samenwerkingsovereenkomst tussen Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports. Deze overeenkomst heeft tot op heden echter nog niet tot een grote mate van samenwerking geleid. Uit het onderzoek blijkt dat er tussen de beide havengebieden nochtans sprake is van economische samenhang. Verdergaande samenwerking tussen de havenbeheerders ligt volgens de onderzoekers dan ook voor de hand. Er worden echter een aantal belemmeringen erkend zoals het Vlaams havendecreet en de ESM samenwerking tussen Zeeland Seaports en het Havenbedrijf van Rotterdam. Toch maken deze belemmeringen de samenwerking op korte termijn lastig, maar niet onmogelijk.

Het onderzoeksteam heeft de havenbeheerders dan ook voorgesteld om, in tegenstelling tot de afspraken van 2003, een vastomlijnd samenwerkingstraject te starten dat 3 punten bevat:

A) Op korte termijn een concreet en eenvoudig project realiseren met meerwaarde voor het bedrijfsleven.

B) Een samenwerking met andere besturen om een gezamenlijke grensoverschrijdende visie op de regio te ontwikkelen. Infrastructuur is daarbij van groot belang

C) Een strategisch project met gezamenlijk businessplan om te komen tot een gezamenlijke grondontwikkelingsmaatschappij voor alle vrije en te ontwikkelen gronden in beide havens.

Beide havenbedrijven hebben de studie besproken. Het Havenbedrijf Gent onderschrijft de conclusies en aanbevelingen, maar heeft een voorkeur en bereidheid voor een volledige fusie met geheel Zeeland Seaports. Wanneer er geen overeenstemming kan worden gevonden, dan wordt de huidige wens tot fusie definitief opgeborgen. Dit betekent niet dat er geen contacten meer zullen zijn tussen de havenbedrijven. Men zal als goede buren aan elkaar verbonden blijven.

Zeeland Seaports erkent dat er sprake is van economische integratie van de haven en de industriecomplexen aan beide kanten van de grens. Er kan wat Zeeland Seaports betreft dan ook nadrukkelijk toegevoegde waarde worden bereikt door gezamenlijk projecten aan te pakken. Ook het ontwikkelen van een gezamenlijke gebiedsgerichte visie van de beide havenbeheerders is positief voor beide havengebieden. Commerciële samenwerking in de vorm van een op te richten exploitatiemaatschappij is voor Zeeland Seaports op dit moment een stap te ver. Op dit moment loopt een onderzoek naar de samenwerking met het Havenbedrijf van Rotterdam. Ongeacht de uitkomst, die medio 2006 wordt verwacht, zal dit leiden tot een herbezinning van de toekomstige positie en koers van ZSP. Gegeven deze ontwikkeling is ZSP van mening dat het vooralsnog niet opportuun is om op dit moment stappen te zetten die moeten leiden tot verregaande commerciële samenwerking.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here