BEVOORRADINGSZEKERHEID EN ELEKTRICITEITSPRIJS

Een zekere en betaalbare energievoorziening vormt een cruciaal onderdeel van een gunstig investeringsklimaat en een competitieve omgeving voor industriële activiteiten. In het licht daarvan wenst Febeliec, de federatie van industriële verbruikers van elektriciteit en aardgas, de volgende prioriteiten en standpunten naar voren te schuiven:

1. Bevoorradingszekerheid vóór alles: voor industriële activiteiten vormen stroomonderbrekingen een ernstige bedreiging voor de efficiëntie van de productieprocessen, een belangrijke potentiële handicap voor een correcte return on investment, en in sommige gevallen zelfs een bedreiging voor de integriteit van de installaties. Nog erger dan dure stroom is geen stroom en onzekerheid op het vlak van bevoorradingszekerheid zou dramatische gevolgen hebben voor het vrijwaren van de huidige industriële activiteiten en het aantrekken van industriële investeringen. Voor Febeliec moet de bevoorradingszekerheid dan ook worden gegarandeerd en wel op verschillende niveaus:

1) Productie:

· Een gunstig investeringsklimaat (vergunningenbeleid, aansluitingen, netcapaciteit, stabiliteit) moet garanderen dat er voldoende capaciteit beschikbaar is zodat op elk moment de stroombehoefte kan worden afgedekt;

· Gezien de onderlinge verwevenheid van klimaat- en energiebeleid, moet de Europese overheid duidelijke en consistente keuzes maken op lange termijn m.b.t. de brandstofkeuzes (bv. nucleair, fossiele brandstoffen, hernieuwbare energie, …), elk met hun specificiteit (investeringskost, brandstofkost, beschikbaarheid, …); doelstellingen inzake klimaat, marktwerking en bevoorradingszekerheid moeten daarbij in onderlinge samenhang worden beschouwd;

· Warmtekrachtkoppeling (WKK) is één van de meest energie- en milieuvriendelijke productietechnologieën voor stoom en stroom, en dient dan ook overal waar mogelijk te worden gestimuleerd;

· Capacity payments verstoren de marktwerking en bieden geen oplossing voor structurele stroomtekorten; ze kunnen dan ook maar worden ingezet als alle andere oplossingen falen.

2) Verbruik: industriële verbruikers kunnen op vrijwillige basis en mits een faire tegemoetkoming bijdragen tot de stabiliteit van het elektrische systeem. Door het ontwikkelen van meer flexibele producten, kan deze rol zelfs nog toenemen. Zij kunnen evenwel niet systematisch worden op- en afgeschakeld in functie van de beschikbaarheid van intermittente energiebronnen; dit zou leiden tot economische waardevernietiging en industriële afbouw. Industriële verbruikers kunnen onmogelijk de verantwoordelijkheid dragen voor de bevoorradingszekerheid: ze hebben hiertoe noch de middelen, noch de expertise, noch de maatschappelijke opdracht.

3) Net: de netbeheerder is in fine verantwoordelijk voor de integriteit van het elektrische systeem. Het streven naar Europese eenheidsmarkten voor gas en elektriciteit en de steeds ingrijpender impact van het Europees klimaatbeleid, zullen ook hier een verregaande Europese integratie noodzakelijk maken. Hoe dan ook moet de netbeheerder:

· de nodige financiële middelen ter beschikking hebben om het net en de interconnectoren uit te bouwen tot een niveau dat congesties a priori zo goed als uitsluit;

· kunnen rekenen op de evenwichtsverantwoordelijken (ARP’s) om binnen hun klantenportefeuille vraag en aanbod permanent in evenwicht te houden;

· beschikken over voldoende (eigen of aangekochte) flexibele en efficiënte reservecapaciteit om de stabiliteit van het net op elk moment te kunnen garanderen.

2. Competitieve prijzen, zuurstof voor de industrie
Elektriciteitsprijzen in lijn met die in de buurlanden zijn naast bevoorradingszekerheid fundamenteel voor de concurrentiekracht en dus voor de groei en ontwikkeling van onze industrie. Dit betekent in hoofdzaak:

1) Een competitief geprijsde commodity, in een transparante en efficiënte marktomgeving, onder toezicht van de regulatoren;

2) het schrappen van meerkosten die niet rechtstreeks gelinkt zijn aan het energieverbruik, en het degressief maken en plafonneren van alle meerkosten;

3) het streven naar kostenefficiënte transmissie- en distributienetten met competitieve tarieven;

4) Aardgas is in toenemende mate de marginale en dus prijsbepalende technologie voor de elektriciteitsmarkt. Een goedwerkende aardgasmarkt met een voldoende aantal actoren, de nodige transparantie en competitieve prijzen zal dan ook bepalend zijn voor de elektriciteitsprijzen in de komende jaren.

Persmededeling febeliec

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here