Bezwaar tegen opslag asbest industriepark Zuid IV – Terjoden?

OPEN-Denderleeuw is nog steeds bezorgd over de nieuwe aanvraag voor een exploitatievergunning van asbest opslag en andere vervuilende of onveilige stoffen op het bedrijventerrein Zuid IV (Erembodegem-Terjoden). Via een brief willen ze de omwonenden hiervan in kennis stellen en hen de mogelijkheid bieden om ten laatste 25 juli een bezwaarschrift in te dienen. Deze documenten zijn ook terug te vinden op de site: www.open-denderleeuw.be.

Hiermee willen ze dat de Stad Aalst en Solva voldoende garanties inbouwen om het transport, de opslag en de verwerking van de aangevoerde materialen op een risicovrije manier te laten verlopen zonder onaanvaardbare hinder, eventueel door het verlenen van een tijdelijke vergunning. Ook moeten zij later de moed durven opbrengen om de vergunning in te trekken wanneer de veiligheidsnormen niet worden nageleefd.

WAT ZIJN NOG ALTIJD DE BEZWAREN VAN OPEN?
1. De site grenst aan woonzones van Erembodegem, Welle en Haaltert. De geluids- en trillingshinder als gevolg van het breken van het baksteen- en betonpuin zal het meeste impact hebben op de woningen die er dichtbij staan. De geluidsnorm moet worden beperkt tot de richtwaarde die geldt voor inrichtingen in woongebieden.

2. Bij het transport, de opslag en verwerking van het asbestafval kunnen kankerverwekkende stofdeeltjes vrijkomen. De voorgenomen exploitatie vormt een risico voor de volksgezondheid.

3. Ook horen het opslaan van vervuilde grond en het lozen van bedrijfsafvalwater niet thuis in een zone aangrenzend aan woonzones, niet in het minst omwille van het gevaar voor de volksgezondheid.

4. Op basis van de Europese Richtlijn 85/337/EEG van 27 juni 1985 en rekening houdend met het arrest van 24 maart 2011 van het Europees Hof van Justitie dient vooraleer geoordeeld kan worden over de aflevering van deze exploitatievergunning, een Milieueffectenrapport (MER) opgesteld te worden.

5. Controle op de correcte naleving van alle regelgeving ter zake is absoluut noodzakelijk. Vandaag is het onduidelijk of en hoe deze controle zal georganiseerd worden.

Los van dit bezwaarschrift willen we opnieuw de aandacht vestigen op de onveilige manier waarop er met asbestgebonden producten wordt omgegaan op de verschillende containerparken. Ook daar stellen wij ons nog altijd vragen omtrent de gezondheidsrisico’s van werknemers en gebruikers die vaak niet weten hoe veilig om te gaan met deze gevaarlijke stoffen, aldus Jan De Backer.

Wilt u ook een bezwaarschrift indienen, let wel, de uiterste datum is 25 juli 2012.
Gebruik liefst een papieren versie, elektronisch kan ook (versturen naar secretaris@aalst.be), u vindt een voorbeeld op de website: www.open-denderleeuw.be .

Namens OPEN-Denderleeuw

Jan De Backer
Gemeenteraadslid

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here