Stijging aantal verkeersdoden in 2011

Het aantal verkeersdoden in 2011 is met 3,8 % toegenomen ten opzichte van 2010. Dit is de belangrijkste conclusie die men kan trekken na lezing van de zopas verschenen barometer van het BIVV. Een dermate grote toename is geleden van augustus 2007.

Het jaar 2011 eindigt met een sombere balans voor de verkeersveiligheid. De cijfers van de verkeersveiligheidsbarometer van het BIVV tonen aan dat het aantal letselongevallen met 4,1 % is gestegen ten opzichte van 2010 (van 45.828 naar 47.700 ongevallen). Het aantal verkeersdoden vertoont dezelfde tendens (van 742 naar 770 doden, oftewel een stijging van 3,8 %). Men moet terugkeren in de tijd tot augustus 2007 om nog een dergelijke toename terug te vinden (4,3 %).

Weersomstandigheden deels verantwoordelijk

Eén van de factoren die deze matige resultaten verklaren, zijn de weersomstandigheden. In 2011 hebben we de weerslag ondervonden van de uitzonderlijke winterse weersomstandigheden welke gepaard gingen met een opvallend laag aantal letselongevallen en verkeersdoden. December 2011 werd immers gekarakteriseerd door een milde winter, en bijgevolg een toename van het aantal letselongevallen ten opzichte van de maanden december 2008, 2009 en 2010. Ter vergelijking, we hebben 33 doden ter plaatse genoteerd in december 2010 tegenover…. 71 in december 2011. Dit is meer dan een verdubbeling!

Zonder de gunstige situatie in december 2010, zou het jaar 2011 – ten opzichte van 2010 – een jaar van stagnatie geweest zijn en zou 2011 aansluiten bij een tendens die sinds het jaar 2007 waargenomen wordt, met name de opvolging van “een jaar van afname” door “een jaar van stagnatie”.

Ongeveer 875 doden in totaal

Ter herinnering, de verkeersveiligheidsbarometer berekent enkel het aantal doden ter plaatse. De personen die binnen de 30 dagen na een verkeersongeval overlijden, moeten daar nog aan toegevoegd worden. Op basis van onze schattingen, zou het definitieve aantal verkeersdoden in 2011 kunnen oplopen tot ongeveer 875, wat ons duidelijk verder verwijdert van de doelstelling van maximaal 620 verkeersdoden in 2015 (420 in 2020). Dit betekent tevens een brutale breuk met het recente verleden, namelijk de gevoelige daling van het aantal verkeersdoden tussen 2009 en 2010 (meer bepaald van ongeveer 943 naar 840 verkeersdoden, oftewel een daling van 10,9%).

Enkele opvallende tendensen

Stijging in Vlaanderen en Wallonië, daling in Brussel

Zowel Vlaanderen als Wallonië registreren een stijging van het aantal verkeersdoden in vergelijking met 2010 maar de stijging was opvallender in Wallonië (+ 8,8 %) dan in Vlaanderen (+ 1,1 %). In absolute cijfers, tellen Vlaanderen en Wallonië respectievelijk 382 en 371 doden ter plaatse in 2011. Deze cijfers laten toe om het definitieve aantal verkeersdoden te schatten op ongeveer 445 in Vlaanderen en 405 in Wallonië. We verwijderen ons dus verder weg van de gewestelijke doelstellingen, zijnde 324 verkeerdoden in 2015 voor Vlaanderen (219 in 2020) en 273 verkeersdoden in 2015 voor Wallonië (185 in 2020).

In Brussel daalde het aantal verkeersdoden met 5 personen, van 22 naar 17 doden. Dit is een positieve tendens, zelfs al gaat het in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest steeds om kleine absolute aantallen welke sterk kunnen schommelen van de ene maand ten opzichte van de andere.

Onrustwekkende resultaten in Antwerpen en Luxemburg

We noteren zorgwekkende cijfers in de provincie Luxemburg (+ 27 %) en Antwerpen ( + 24,4 %). Daartegenover tekenen sommige provincies een daling van meer dan 10 % op. Het betreffen hier Oost-Vlaanderen (- 12,8 %), Vlaams-Brabant (- 10,8 %) en Limburg (- 10,7 %).

Weekendnachten : verschillende situaties in Vlaanderen en Wallonië

De evolutie van de weekendnachtongevallen in Vlaanderen en Wallonië is totaal verschillend. Terwijl het aantal letselongevallen (- 4,8 %) en het aantal verkeersdoden (- 24,7 %) in Vlaanderen een daling vertonen, wordt in Wallonië de tegengestelde evolutie waargenomen (+ 1,7 % letselongevallen, + 20,0 % verkeersdoden). Deze conclusie is zowel geldig voor het gezamenlijke aantal weekendnachten als voor de weekendnachtongevallen waarin jongeren zijn betrokken.

Stijging voor de motorrijders, daling voor de fietsers

Wanneer we de statistieken analyseren in functie van de weggebruikers, noteren we een belangrijke stijging van het aantal verkeersdoden onder de motorrijders (van 97 naar 114 doden, oftewel
+ 17,5 %). Het lijkt evident dat ook hier de weersomstandigheden een belangrijke rol hebben gespeeld bij deze zorgwekkende stijging.

Aangezien het aantal fietsongevallen ten opzichte van 2010 is gestegen (+ 12,5 %), is het verwonderlijk vast te stellen dat het aantal fietsdoden daarentegen sterk is afgenomen (van 63 naar 58, oftewel -7,9 %).

Conclusie

De definitieve cijfers zullen slechts binnen enkele maanden bekend zijn. Desalniettemin kunnen we reeds op basis van de cijfers van de verkeersveiligheidsbarometer van het BIVV aankondigen dat het aantal verkeersdoden in het jaar 2011 is gestegen, terwijl in 2010 nog een sterke daling werd opgetekend ten opzichte van 2009. De vooropgestelde doelstelling voor ons land, namelijk een daling van het aantal verkeersdoden met 50 % van 2011 tot 2020, lijkt zich dus verder te verwijderen.

Melchior Wathelet, Staatssecretaris voor Mobiliteit: “Deze tendens is op z’n minst onrustwekkend. Zelfs indien de resultaten het gevolg zijn van de uitzonderlijke weersomstandigheden eind 2010, is het zorgwekkend om vast te stellen dat het aantal verkeersdoden op onze wegen niet meer daalt. Het lijkt me onontbeerlijk om het verkeersveiligheidsbeleid nieuw leven in te blazen. Om die redenen zal ik de komende weken te midden van de regering en in samenwerking met het BIVV, bestuderen hoe we deze stijgende tendens kunnen keren.”

28 maart eerstkomende, zal het BIVV een Go For Zero-dag organiseren om weggebruikers bewust te maken dat ieder verkeersslachtoffer er één teveel is en dat de verkeersveiligheid werkelijk kan verbeterd worden op voorwaarde dat iedereen zijn steentje bijdraagt door zijn gedrag aan te passen.

De barometer kan geraadpleegd worden op www.bivv.be

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here