Humanitasprijs van de provincie Antwerpen 2012

Ter gelegenheid van 150 jaar onafhankelijkheid van België werd in 1980 door het provinciebestuur van Antwerpen de tweejaarlijkse ‘Humanitasprijs van de provincie Antwerpen’ ingesteld. De prijs, die bestaat uit het Humanitasbeeld en een geldprijs van 7.500 euro, wordt in 2012 voor de zeventiende maal toegekend.

Voor de Humanitasprijs komt een persoon, een instelling of vereniging in aanmerking die op een uitzonderlijke wijze bijgedragen heeft tot de welvaart en het welzijn van de provincie Antwerpen. Elke persoon, instelling of vereniging kan een kandidaat voor de prijs voorstellen.

De kandidatuur moet vóór 1 januari 2012 bezorgd worden aan de gouverneur van de provincie Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen. Ze moet duidelijk gemotiveerd zijn en het dossier moet voldoende informatieve documentatie bevatten. In de herfst van 2012 wordt de prijs toegekend en uitgereikt.

Reglement

Artikel 1. Naar aanleiding van de herdenking van de 150ste verjaring van de onafhankelijkheid werd in 1980 door het provinciebestuur van Antwerpen een tweejaarlijkse prijs ingesteld onder de benaming ‘Humanitasprijs van de provincie Antwerpen’.

Artikel 2. De ondeelbare prijs bestaat uit het Humanitasbeeld, een bedrag van 7.500 euro en de oorkonde van de prijs.

Artikel 3. Komen in aanmerking voor de prijs een persoon, een instelling of vereniging die op een uitzonderlijke wijze bijgedragen heeft tot de welvaart en het welzijn van de provincie Antwerpen.

Artikel 4. Elke persoon, instelling of vereniging kan een kandidaat voor de prijs voorstellen. De voordracht moet bezorgd worden aan de gouverneur van de provincie Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen. Elke voordracht moet met redenen omkleed zijn en de nodige documentatie tot staving omvatten. Een kandidatuur voor de ‘Humanitasprijs van de provincie Antwerpen 2012’ moet vóór 1 januari 2012 bezorgd zijn.

Artikel 5. Kandidaatstelling kan ook aan de hand van gemotiveerde nominaties door de leden van de jury.

Artikel 6. Een laureaat van de prijs kan geen tweede maal als kandidaat worden voorgedragen.

Artikel 7. De jury bestaat uit :
– de ministers van staat wonende in de provincie Antwerpen;

– de voorzitter van de provincieraad van Antwerpen;

– drie leden van de deputatie van de provincie Antwerpen, aan te duiden door deze deputatie;

– de voorzitter en rector van de Universiteit Antwerpen ;

– de burgemeesters van de drie arrondissementshoofdplaatsen van de provincie Antwerpen;

– de voorzitter van de Afdeling Antwerpen-Limburg van de Vlaamse Vereniging van Journalisten.

De jury kan zich laten bijstaan door ten hoogste vijf deskundigen. Personen die

als kandidaat werden voorgesteld mogen geen deel uitmaken van de jury.

Artikel 8. De jury duidt zelf onder haar leden één of meer verslaggevers aan. De jury wordt voorgezeten door de gouverneur, die evenwel geen stemrecht heeft. De provinciegriffier is belast met het secretariaat van de jury.

Artikel 9. De beraadslagingen van de jury zijn geheim. De jury zal een beoordeling over alle voorgedragen kandidaturen neerleggen in een gemotiveerd verslag aan de deputatie en een rangschikking opstellen van de kandidaturen die volgens haar oordeel in aanmerking komen voor de bekroning.

Artikel 10. De jury vergadert in het provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22 in Antwerpen.

Artikel 11. Na verslag van de jury doet de deputatie uitspraak over de toekenning van de prijs.

Artikel 12. De gemotiveerde beslissing van de deputatie wordt in de loop van de maand oktober bekendgemaakt. Tegen de beslissing van de deputatie is geen verhaal mogelijk. De uitreiking van de prijs zal plaatshebben tijdens een openbare plechtigheid.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here